Ρευματικές Παθήσεις

Απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη

Η DHFR εί­ναι το ε­ξαρ­τώ­με­νο α­πό το α­νηγ­μέ­νο φω­σφο­ρι­κό νι­κο­τι­να­μι­δο-α­δε­νι­νο-δι­νου­κλε­ο­τί­διο NADPH έν­ζυ­μο, το ο­ποί­ο κα­τα­λύ­ει την α­να­γω­γή του FH2 σε 5,6,7,8-τε­τρα­ϋ­δρο­φο­λι­κό FH4και, σε μι­κρό­τε­ρο βαθ­μό, του φο­λι­κού ο­ξέ­ος σε FH2. Το FH4 α­πο­τε­λεί α­πα­ραί­τη­το με­τα­βο­λί­τη κα­τά την κυτ­τα­ρι­κή δι­αί­ρε­ση και την βι­ο­σύν­θε­ση των α­μι­νο­ξέ­ων. Χρη­σι­μεύ­ει στην με­τα­τρο­πή της 2-δε­ο­ξυ­ου­ρι­δι­λά­της σε θυ­μι­δι­λι­κό ο­ξύ, το ο­ποί­ο εί­ναι α­πα­ραί­τη­το για την σύν­θε­ση της πυ­ρι­μι­δί­νης και του DNA των κυτ­τά­ρων και την με­τα­φο­ρά μιας ο­μά­δας άν­θρα­κα στη βι­ο­συν­θε­τι­κή ο­δό των που­ρι­νών και στην πα­ρα­γω­γή της α­μι­νο­γλυ­κί­νης. Το FH4 προ­σφέ­ρει έ­ναν απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη άν­θρα­κα σε πολ­λές αν­τι­δρά­σεις που εμ­πλέ­κον­ται στην de novo σύν­θε­ση των που­ρι­νών και των πυ­ρι­μι­δι­νών, τον σχη­μα­τι­σμό των πο­λυ­α­μι­νών και την τραν­σμε­θυ­λί­ω­ση των φω­σφο­λι­πι­δί­ων και των πρω­τε­ϊ­νών.

Η μεθοτρεξάτη είναι ένας ανοσοκατασταλτικός παράγοντας που εξασθενεί τη χρησιμοποίηση του φυλλικού οξέος Αμινοπτερίνη και μεθοτρεξάτη Η αμινοπτερίνη 4-αμινιπτροϊκό οξύένα 4-αμινο ανάλογο του φυλλικού οξέος, είναι ένα αντινεοπλασματικό φάρμακο με ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες που χρησιμοποιείται για χημειοθεραπεία.

Η αμινοπτερίνη είναι ένα συνθετικό παράγωγο της πτερίνης.

απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη i 90 απώλεια βάρους

Η αμινοπτερίνη λειτουργεί ως ένας αναστολέας του ενζύμου διυδροφολική αναγωγάση του φυλλικού οξέος. Η συγγένεια πρόσδεσης για τη  διυδροφολική αναγωγάση εμποδίζει αποτελεσματικά τη σύνθεση του τετραϋδροφυλλικού οξέος. Αυτό καταλήγει στην εξάντληση των προδρόμων νουκλεοτιδίων και την αναστολή σύνθεσης του DNA, RNA και της πρωτεϊνικής σύνθεσης.

Αρχίζω Δίαιτα – έξυπνα μυστικά για να χάσετε περιττά κιλά

Η μεθοτρεξάτη είναι αμινο-μεθυλ-ανάλογο της αμινοπτερίνης. Χρήσεις αμινοπτερίνης και μεθοτρεξάτης -Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Sidney Farber το να προκαλέσει υφέσεις σε λευχαιμία σε παιδιά.

Την αμινοπτερίνη αργότερα αντικατέστησε η μεθοτρεξάτη λόγω δυσκολιών παρασκευής της πρώτης. Έκτοτε χρησιμοποιείται σε πολλά αυτοάνοσα απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη.

ευκολότεροι τρόποι να χάσετε βάρος

Σήμερα, πάντως υποστηρίζεται από εργαστηριακές ενδείξεις ότι η αμινοπτερίνη απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη ανώτερη από τη μεθοτρεξάτη. Χρησιμοποιείται στην οξεία λεμφογενή λευχαιμία, απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη καρκίνο μαστού, στο βρογχογενές καρκίνωμα πνεύμονος, σε όγκους εγκεφάλου, στο χοριοκαρκίνωμα, στο νευροβλάστωμα, στη σπογγοειδή μυκητίαση, στο οστεοσάρκωμα υψηλές δόσειςστον καρκίνο ουροδόχου κύστεως, στο ραβδομυοσάρκωμα, σε καρκινώματα δέρματος, σε καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, σε καρκίνο όρχεος, σε καρκίνο τραχήλου μήτρας και σε λεμφώματα.

λαγουδάκι χάσουν βάρος

Δεν δίνονται σε κύηση, ηπατική ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, λευκοπενία και θρομβοπενία. Πρέπει να προστατεύονται από το φως και διαλυμένες απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη για 14 ημέρες -Η αμινοπτερίνη χρησιμοποιείται και σε μυοκτονίες, αλλά ηπαρασκευή του μορίου είναι πολύπλοκη και δαπανηρή και είναι, επίσης, ασταθής στο περιβάλλον λόγω αποικοδόμησης απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη το φως και τη θερμότητα.

Η έκθεση και η θεραπευτική αγωγή Τα συμπτώματα της έκθεσης στον άνθρωπο περιλαμβάνουν ναυτία.

απώλεια βάρους μεθοτρεξάτη απώλεια βάρους τελετουργικό